Pro rodiče

Informace pro rodiče

tel. do školky +420 737 400 414

Program dne
 
Program a činnosti pro děti jsou vybírány tak, aby kompletně rozvíjely osobnost a aby se dítě zdokonalovalo po všech stránkách.

6:30 – 8:15

Příchod dětí, volné činnosti, hry, kreslení

8:15 – 9:10

Komunitní kruh, ranní cvičení, svačina

9:10 – 11:45

Pobyt venku, činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti poznávací, emocionální, vztahové, jazykové a komunikativní aktivity

11:45 – 12:30

Oběd, čištění zoubků, pohádka, poobědové vyzvedávání dětí

12:00 – 14:20

Odpočinek, postupné vstávání, hygiena, svačina

14:20 – 17:00

Aktivity dětí, pobyt venku na zahradě, kroužky, zájmové činnosti ve školce (dle počasí).

V případě vyzvedávání dětí po obědě je můžete vyzvedávat v rozmezí 12:30 – 13.00 hodin, odpočinek probíhá v čase 12.00 – 14.00 hodin.
V případě vyzvedávání po spinkání, můžete děti vyzvedávat nejdříve však ve 14.20 hodin, kdy mají děti po odpočinku a svačince.
Časy činností jsou orientační, pevná je doba jídla a odpočinku.
V období podzim – jaro děti pravidelně navštěvují naši solnou jeskyni a infrasaunu. Většinou 1-2x týdně dopoledne (zejména pak při nepřízni počasí).

Zápis do školky probíhá celoročně, po předchozí domluvě.

Nabízíme možnost nahrazování dnů docházky či výměny dnů za jiné (v případě dětí, které nechodí do školky denně). Docházka dětí je předem stanovena na konkrétní dny, rádi bychom vám však vyšli vstříc i v případě, že dítě nemůže v daný den přijít, a vy chcete vyměnit např. úterý za středu apod. O podrobnostech a podmínkách této možnosti dostanete bližší info ve školce.

Při nepravidelné docházce je nutné nahlásit docházku dítěte nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne, důvodem je objednání stravy.

Odhlášení oběda lze provést nejpozději do 11:00 hodin předchozího dne, v opačném případě bude oběd bez nároku hrazen jako spotřebovaný.

V případě celodenního pobytu je možno dítě kdykoli vyzvednout a zase jej zpět přivést kdykoli během otevírací doby.

Fakturace platby školného probíhá pro nadcházející období školní docházky. Fakturace stravného probíhá zpětně k předešlému měsíci (pouze však u dětí s pravidelnou docházkou).

Nevychozená docházka v případě nemoci či dovolené nelze převádět do dalších měsíců ani požadovat vrácení školného. Školkovné se platí v plné výši i v případě nemoci či dovolené.

Děti s pravidelnou docházkou budou v rámci využití kapacity upřednostněny.

Dítě do školky potřebuje
* přezůvky s pevnou patou
* oblečení pro pobyt ve třídě s ohledem na roční období
* oblečení a obuv pro pobyt venku (nezapomeňte na pokrývku hlavy či rukavice)
* pyžamo na odpočinek (v pondělí vždy čisté)
* kompletní náhradní převlečení pro případ „nehody“
* pláštěnku (deštník není vhodný) * tričko, kraťásky a ručník do infrasauny
Prosíme, aby děti měly všechny své věci podepsané.

Nedávejte dětem do školky cennosti, pedagogové ani školka nenesou odpovědnost v případě ztráty či poškození.

Zdravotní stav dětí
Při předcházení nemocnosti dětí je nezbytná spolupráce rodičů, zákonných zástupců a školky. Rodiče jsou povinni informovat učitelku při příchodu do školky o aktuálním zdravotním stavu dítěte, o drobných poraněních apod.
Dítě s teplotou, kašlem, průjmem, zvracením nebo jakýmkoliv infekčním onemocněním (jde rovněž o výskyt pedikulózy – vši dětské, infekční zánět spojivek apod.) nesmí navštěvovat školku!
Učitelky jsou povinny okamžitě kontaktovat zákonné zástupce a děti jim bezodkladně předat.
Zaměstnanci školky nepodávají dětem léky.

Povinnosti zákonných zástupců
Osobní předání dítěte učitelce ve třídě při příchodu do školky. Učitelka zodpovídá za dítě až po jeho převzetí od rodiče či pověřené osoby. Děti odcházejí ze školky pouze s rodiči nebo pověřenými osobami, a to na základě písemného pověření.
Informovat školku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte nebo které mohou mít negativní dopad na vzdělávání příp. zdravotní stav jiných dětí ve školce.
Ve stanoveném termínu hradit úplatu za školné a stravné.
Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích, zejména změnu adresy trvalého bydliště, telefonní čísla zák. zástupců, zdravotní pojišťovnu, apod.
Respektovat organizaci provozu a vzdělávání školky, školní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace.

Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení docházky dítěte:
* Pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školky.
* Pokud zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve školce nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.